สสช.เดินหน้าเก็บข้มูลการใช้เน็ตประชารัฐ 2 ล้านคน

สสช.เดินหน้าเก็บข้อมูลโครงการใช้เน็ตประชารัฐกว่า 2 ล้านคนครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยจะเริ่มเก็บข้อมูลในเดือนก.ค.-ส.ค.นี้ วันนี้ (2 พ.ค.) ที่โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท แราจีนบุรี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียม และทั่วถึง

ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน นำพาประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทั้งนี้ กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงทั่วประเทศ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ มีความพร้อมใช้ และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีความจำเป็น และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น โดยมุ่งเน้นพื้นที่เป้าหมายหรือชุมชนเป้าหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ที่การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง มีเป้าหมายขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้านและจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps 

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เช่น ช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านออนไลน์  การเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  การเข้าถึงข้อมูลการแพทย์ และปรึกษาแพทย์ผ่านออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งการประเมินผลสัมฤทฺธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อให้กระทรวงดีอี มีข้อมูลในการติดตาม การประเมินผล และวางแผนพัฒนาต่อยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปสู่การผลักดันเศรษฐกิจไทย ซึ่งต้องให้เกิดความยั่งยืน สร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กล่าวว่า กระทรวงดีอี ได้ขอความร่วมมือให้สสช. ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ หลังจากที่ได้มีการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายดังกล่าวไปแล้วใน 24,700 หมู่บ้าน เพื่อใช้ประกอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว ว่ามีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เพียงใด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นระดับผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น บทบาทหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร ความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ความรู้เกี่ยวกับบิ๊ก ดาต้า เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews